Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
  • Temperatura w Koźminie:
    12 °C
  • BIP
  • ePUAP
  • Powiadomienia SMS
    • Wersja dostępna cyfrowo WCAG
Oczyszczalnia ścieków

16 listopada 2022 roku Koźmińskie Usługi  Komunalne sp. z o.o. zorganizowały szkolenie, którego tematem było praktyczne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), w szczególności zapisów dotyczących dostępu pracowników spółki do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na posesjach prywatnych.

             Szkolenie przeprowadził radca prawny, mecenas Mateusz Nyklewicz z kancelarii Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k z Poznania – kancelarii, która od lat współpracuje ze spółką.

            Adresatami szkolenia byli funkcjonariusze koźmińskiego komisariatu Policji oraz pracownicy spółki.

W związku z coraz częstszym zjawiskiem ograniczania przez właścicieli nieruchomości  dostępu pracownikom KUK sp. z o.o. do urządzeń wodno – kanalizacyjnych będących w zarządzie spółki, szczegółowo omówione zostały obowiązki odbiorcy usług w tym zakresie, zawarte w artykule 7 wspomnianej ustawy , której zapisy mówią, że:

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7 wcześniej wspomnianej ustawy, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to
przedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, tak stanowi.

W trakcie szkolenia przedyskutowano również możliwości współpracy z Policją w przypadkach odmowy wstępu na teren prywatny, egzekucję prawa wejścia na teren prywatny oraz katalog kar, które mogą zastosować funkcjonariusze Policji.

Część szkolenia poświęcona była również bezumownemu korzystaniu z usług dostawy wody i odbioru ścieków. Mecenas Nyklewicz zwrócił uwagę, że o ile korzystanie z wody bez podpisania stosownej umowy jest wykroczeniem, to bezumowne odprowadzanie ścieków, zgodnie z zapisami art. 28 Ustawy jest już przestępstwem.

Pracownicy spółki potwierdzili, że stykają się z przypadkami w mieście, gdzie drastycznie spada pobór wody z przyłącza miejskiego, a kontrole ujawniają korzystanie z własnego ujęcia wody i zamontowany na posesji hydrofor połączony z instalacją wewnętrzną. Odbiorca usługi odbioru ścieków powinien zapłacić za całą ilość odprowadzanych ścieków – również tych, powstałych ze zużycia wody z ujęcia własnego.

Po zakończeniu szkolenia, w dyskusji,  wszyscy uczestnicy stwierdzili, że tego typu spotkania są potrzebne, a tematem kolejnego szkolenia będzie omówienie przepisów dotyczących braku systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb.

 

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry